วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างสรรค์วิชาการ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เน้นเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม ตามค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียง

  พันธกิจ

๑.  ส่งเสริมพัฒนา ให้ผู้เรียนทุกคนต้องสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปี

๒.  ส่งเสริมจัดให้มีสื่อ อุปกรณ์การเรียน ให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

๓.  สนับสนุนให้มีการตัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ปฏิบัติจริงทุกกลุ่มสาระ

๔.  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๕.  ประสานความร่วมมือกับชุมชน เพื่อสืยสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

๖.ประสานความร่วมมือกับชุมชนจัดกิจกรรมเพื่อจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  

Comments